Het Onderwijsmuseum kan niet zonder u!

Voor een museum is geld nodig. Veel geld. Het Onderwijsmuseum ontvangt, naast de inkomsten uit de kaartverkoop, belangrijke bijdragen van zowel partners als stakeholders. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee en dankbaar voor. Het stelt ons in staat om iedere dag opnieuw de deuren te openen van het mooiste museum van Nederland!

Maar onze ambities reiken verder. Wij willen bijvoorbeeld heel graag onze educatieve projecten uitbreiden, bijzondere activiteiten rondom tentoonstellingen organiseren en materiaal ontwikkelen voor speciale doelgroepen. Ook willen we de voorzieningen in het museum uitbreiden, meer aan kennisverdieping bieden en bijvoorbeeld AV-tours organiseren. En ook daarvoor is geld nodig.

Met een financiële gift stelt u ons in staat onze ambities te verwezenlijken. Uw gift komt daarmee primair en direct ten goede aan de bezoekers van ons museum. 

ANBI-status

Overweegt u een gift aan het Onderwijsmuseum? Dan is het goed om te weten dat het Onderwijsmuseum de ‘ANBI’-status heeft. Dat betekent dat we een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn: een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat is belangrijk voor ons – maar ook voor ú. Het betekent namelijk dat uw schenking aan het Onderwijsmuseum aftrekbaar is van de belasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder een gift aftrekbaar is voor de belastingen, vindt u op de site van de belastingdienst.

De belastingdienst stelt daarvoor overigens ook bepaalde eisen aan het Onderwijsmuseum. Behalve de bepaling dat minstens 90% van onze activiteiten gericht moet zijn op het algemeen nut, mag het museum geen winstoogmerk hebben en moet het voldoen aan eisen van integriteit (een volledig overzicht van alle eisen die aan het museum worden gesteld, staat op de site van de belastingdienst).

Transparant beleid

In het kader van een transparante bedrijfsvoering, heeft de belastingdienst bepaald dat instellingen met een ANBI-status bepaalde gegevens openbaar maken. Natuurlijk werkt het Onderwijsmuseum daar graag aan mee. Hieronder staan onze gegevens:

Nationaal Onderwijsmuseum
Burgemeester de Raadtsingel 97
3311 JG Dordrecht
info@onderwijsmuseum.nl
078- 632 68 20

RSIN Nummer: 007521613
KvK Nummer: 41130319
BTW Nummer: 007521613B01

Doelstelling
Het Nationaal Onderwijsmuseum werkt aan het verbeelden, duiden en beleven van ons onderwijs in het heden met terugblik naar het verleden. De activiteiten bereiken een breed publiek in Nederland, zijn gericht op interactie en het delen van kennis, binnen én buiten het museum. Ze vormen een aanknopingspunt voor actuele discussies over onderwijs en jeugdcultuur en onderstrepen het belang van goed onderwijs in onze samenleving.

Beleidsplan
In ons Beleidsplan 'Klaar voor een nieuwe fase (beleidsplan 2021 - 2025)' hebben we de hoofdlijnen van ons beleid beschreven.

Naam en functie bestuurders
Directeur-bestuurder Nationaal Onderwijsmuseum is mevr. drs. Petra Reijnhoudt. Klik hier voor een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht. 

Governance Code Cultuur
Het Nationaal Onderwijsmuseum past de Governance Code Cultuur toe. De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vervult toezichthoudende taken zoveel mogelijk, conform het model zoals dit is beschreven in de Governance Code Cultuur.

Beloningsbeleid
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. In dit overzicht vindt u het, in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) toepasselijke bezoldigingsmaximum over de periode 2017 tot en met 2020 dat van toepassing is op het Nationaal Onderwijsmuseum. De Raad van Toezicht ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen.

Activiteiten en verantwoording
Onze activiteiten en resultaten leggen we vast in jaarverslagen. U vindt de meest recente hier.